KancelariaOd 21.06 zapraszamy do nowej siedziby Kancelarii przy ul. Pszowskiej 557-559/lokal 3

Kancelaria notarialna Magdaleny Klimy jest pierwszą kancelarią w Pszowie, a jej lokalizacja umożliwia dogodny dojazd z pobliskich miast: Wodzisławia Śląskiego, Rybnika oraz Raciborza.

Kancelaria mieści się w kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie rynku oraz Urzędu Miasta. W pobliżu znajduję się duży, bezpłatny parking.

Notariusz udziela klientom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej przez nich czynności notarialnej, czuwając nad należytym zabezpieczeniem ich praw oraz innych osób dla których dana czynność może wywołać skutki prawne.

Ponadto fachową obsługę zapewniają zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

W Kancelarii uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i niezbędnych danych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

Notariusz Magdalena Klima dokonuje czynności notarialnych w siedzibie swojej Kancelarii, a w uzasadnionych przypadkach (podyktowanych szczególnymi okolicznościami lub charakterem czynności) może dokonać czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

Kancelaria czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 9.00 do 15.30 oraz w środy od 10.00 do 18.00


Czynności NotarialneZgodnie z art 79 ustawy "Prawo o notariacie", Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia, min.: poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza na żądanie Strony projekty umów i oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

DokumentyDo każdej czynności notarialnej niezbędne są podstawowe dane i dokumenty dotyczące stron (osoby fizyczne lub osoby prawne, np. spółki) stających do czynności.

W przypadku osób fizycznych niezbędne są następujące dane:

 • imiona, nazwisko;
 • imiona rodziców;
 • numer i data ważności dowodu osobistego lub paszportu (karta pobytu w przypadku obcokrajowców);
 • numer ewidencyjny PESEL;
 • adres zamieszkania, adres korespondencyjny;
 • stan cywilny
 • w przypadku działania przez pełnomocnika niezbędny jest wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa.

Osoby prawne (np. Spółki) proszone są o dostarczenie następujących niezbędnych dokumentów:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • dokumenty nadania numerów NIP i Regon w przypadku gdy nie wynikają one z odpisu z KRS;
 • adres korespondencyjny;
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną;
 • uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, bądź ustawa lub akt założycielski lub statut osoby prawnej, z którego wynika, że uchwała taka nie jest wymagana.

Każdorazowo odpowiednie dokumenty należy okazać Notariuszowi lub Zastępcy Notariusza, bądź pracownikowi Kancelarii Notarialnej w celu przygotowania dokumentów do mającej odbyć się czynności notarialnej. Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale, bądź jako dokumenty poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. 

Poniżej przedstawione są dodatkowe dokumenty potrzebne do przeprowadzenia poszczególnych czynności notarialnych. Wykaz dokumentów ma charakter jedynie przykładowy. Informacje dotyczące przebiegu danej czynności notarialnej, wszystkich wymaganych w konkretnym przypadku dokumentów, wyliczenia opłat związanych z tą czynnością, każdy może uzyskać podczas kontaktu z Notariuszem poprzedzającym daną czynność notarialną. Podczas kontaktu również ustalany jest termin odbycia się czynności notarialnej dogodny dla każdej ze stron.  Dokumenty niezbędne do czynności notarialnej mogą być przesłane faksem lub mailem, jednak w dniu umówionej czynności muszą być przedstawione lub okazane w oryginale:

 • dane osobowe pełnomocnika (jw.),
 • dowód osobisty lub paszport osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • informacja do jakich czynności pełnomocnictwo ma zostać udzielone (np. do reprezentowania przed urzędami, sądami; do nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości wraz z danymi nieruchomości).
 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • firma spółki (nazwa),
 • wysokość kapitału zakładowego, ilość i wysokość udziałów
 • przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • informacja o organach spółki,
 • fakultatywnie proponowany projekt umowy.
 • dowody osobiste lub paszporty osób biorących udział w czynności,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • w przypadku, gdy wcześniej zawierane już były umowy majątkowe małżeńskie należy dostarczyć wypisy aktów notarialnych tych umów.
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dane osobowe osób powołanych do spadku
 • akt zgonu spadkodawcy – odpis skrócony,
 • dokument zawierający numer PESEL spadkodawcy (zmarłego),
 • sporządzone przez spadkodawcę testamenty lub testament,
 • akty stanu cywilnego w formie odpisu skróconego (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu), osób powołanych do dziedziczenia z ustawy,
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu) osób fizycznych biorących udział w czynności,
Przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia wymagana jest osobista obecność wszystkich osób, które wchodzą lub mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku reprezentowania przez prokurenta – jego dane z dowodu osobistego lub paszportu, wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa dla prokurenta od uprawnionych do reprezentacji członków Zarządu, odnośnie udzielenia umocowania do sprzedaży lub obciążenia lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. akt notarialny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności),
 • odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • w przypadku zmiany adresu lub funkcji lokalu – wypis z kartoteki lokali,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenia lub zaświadczenia banku o warunkach udzielonego kredytu, określające wysokość zabezpieczenia hipotecznego.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona umówionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i sposób rozliczenia ceny (czy jednorazowo gotówką, przy sporządzaniu aktu, czy też w ratach, wysokość i terminy płatności rat lub części ceny,
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.
 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku reprezentowania przez prokurenta – jego dane z dowodu osobistego lub paszportu, wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa dla prokurenta od uprawnionych do reprezentacji członków Zarządu, odnośnie udzielenia umocowania do sprzedaży lub obciążenia lokalu,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • w przypadku gdy nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy przy zawieraniu umowy konieczne będzie założenie nowej księgi wieczystej dodatkowo wypis z rejestru gruntów dla odłączanej działki wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że dokumenty te przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz zaświadczenie lub oświadczenie Banku o warunkach udzielonego kredytu, określające wysokość zabezpieczenia hipotecznego,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub o braku tego planu.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową nieruchomości (najczęściej odpowiada ona umówionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i sposób rozliczenia ceny,
 • termin wydania przedmiotu umowy w posiadanie nabywcy.
 • podstawowe dokumenty osób fizycznych i/lub prawnych biorących udział w czynności,
 • w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 • w przypadku reprezentowania przez prokurenta – jego dane z dowodu osobistego lub paszportu, wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa dla prokurenta od uprawnionych do reprezentacji członków Zarządu, odnośnie udzielenia umocowania do sprzedaży lub obciążenia lokalu,
 • dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. stary przydział lokalu mieszkalnego, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje prawo do przedmiotowego lokalu wraz z opisem lokalu oraz o nie zaleganiu/zaleganiu w opłatach dotyczących lokalu,
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stanowiące podstawę do założenia księgi wieczystej (jeżeli wniosek o jej założenie ma zostać złożony w umowie)
 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona dla przedmiotowego prawa do lokalu)
 • w przypadku gdy prawo do lokalu zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenie lub zaświadczenie banku do ustanowienia hipotek.
Ponadto należy podać:
 • wartość rynkową lokalu (najczęściej odpowiada ona umówionej pomiędzy stronami cenie sprzedaży) i sposób rozliczenia ceny,
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy.

Kontakt

Napisz do nas

Tu nas znajdziesz

Kancelaria mieści się w Pszowie, przy ulicy Pszowskiej 557-559/lokal 3. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie rynku oraz Urzędu Miasta. Ponadto w pobliżu znajduję się duży, bezpłatny parking.


Kancelaria


Godziny otwarcia

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9.00 do 15.30
 • środa od 10.00 do 18.00
 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE 2016, poz. L119, zwanego dalej w skrócie „RODO” przekazywanie informacji za pomocą poczty e-mail jest dobrowolne.
Kontaktując się z Kancelarią Notarialną Notariusz Magdaleny Klima za pomocą poczty e-mail, zgodnie z RODO wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w wiadomości dla potrzeb niezbędnych do dalszej obsługi korespondencji.
W związku z wyrażeniem niniejszej zgody, przysługuje Pani/Panu dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
KLAUZULA INFORMACYJNA